Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie

v Námestove