Pre učiteľov


Práca psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pedagógov

Psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálni pedagógovia Vám môžu pomôcť a sprevádzať Vás pri riešení rôznych situácií spojených so vzdelávaním a výchovou detí a dospievajúcich.
Psychológovia a špeciálni pedagógovia Vám pomôžu rozpoznať zdroje ťažkostí dieťaťa alebo žiaka, podporia Vás v hľadaní  a uskutočnení ďalších riešení situácie.
Sociálni pedagógovia sa venujú deťom a žiakom v prostredí školy a to formou práce s triednou skupinou (skupinové aktivity, besedy a podobne).

Psychológovia, špeciálni pedagógovia ani sociálni pedagógovia  nemajú za úlohu súdiť Vaše postoje a rozhodnutia.
Odporúčania, ktoré od psychológa alebo špeciálneho pedagóga dostávate, majú vždy formu ponuky pomoci. Rozhodnutie, či ho prijmete, je len na Vás.
Nevyhnutným predpokladom našej práce s rodičmi a ich deťmi je zachovanie dôvernosti informácií, to znamená, že informácie, ktoré nám povedia, a ktoré zistíme prostredníctvom diagnostiky, poskytujeme vám len s ich súhlasom (ak zákon neustanovuje inak).

Kontaktujte nás – Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)


Osobne v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8:00 do 15:30
v stredu od 8:00 do 17:00
v piatok od 8:00 do 14:00
Telefonicky na číslach +421 43 558 10 66
+421 911 127 111
Emailom na adrese ktoréhokoľvek odborného zamestnanca CPPPaP Námestovo
Písomne na poštovej adrese Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Námestie A. Bernoláka 378/7
029 01 Námestovo
Na Facebooku https://www.facebook.com/cpppapno.sk
IČO: 37976699
IBAN: SK798180 0000 0070 0027 3346