Pre učiteľov


Spolupráca CPPPaP so školami
Spoluprácu so školami a učiteľmi vnímame ako jednu z dôležitých súčastí poradenskej práce – učitelia sú pre nás nenahraditeľnými partnermi ako pri objasňovaní príčin a povahy ťažkostí, tak aj pri hľadaní riešení a ich realizácii.

Učiteľom a školám ponúkame:
 1. konzultačnú pomoc – konzultácie pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov detí a žiakov
 2. metodickú pomoc – pomoc špeciálneho pedagóga alebo psychológa pri vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Pri spolupráci uprednostňujeme:
 1. osobný prístup a úzky kontakt so školou – psychológovia a špeciálni pedagógovia CPPPaP spolupracujú s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy - výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ či školský špeciálny pedagóg.
 2. návštevy na školách a spoluprácu s jednotlivými učiteľmi – psychológovia a špeciálni pedagógovia navštevujú školy v priebehu školského roka, sú v telefonickom a písomnom kontakte; s jednotlivými učiteľmi spolupracujú formou telefonických/osobných konzultácií a preventívnych programov s triednymi skupinami.

Starostlivosť o predškolákov
Deťom od 3 rokov (a ich rodičom) poskytujeme tieto služby:
 1. posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa
 2. posúdenie laterality
 3. posúdenie školskej spôsobilosti
 4. pomoc pri adaptačných problémoch v MŠ
 5. pomoc s rozvojom čiastkových schopností a zručností
 6. pomoc pri ťažkostiach v správaní

Starostlivosť o žiakov ZŠ a SŠ
Deťom mladšieho a staršieho školského veku, rovnako aj dospievajúcim (a ich rodičom) ponúkame pomoc pri zvládaní ťažkostí spojených s výchovou či vzdelávaním:
 1. pomoc pri riešení vzdelávacích ťažkostí (nerovnomerný vývin rozumových schopností, znížená úroveň rozumových schopností, špecifické poruchy učenia alebo správania, osobnostné poruchy a iné ťažkosti)
 2. pomoc pri zvládaní výchovných ťažkostí (poruchy správania)
 3. pomoc pri voľbe ďalšieho vzdelávania a povolania (kariérové poradenstvo, posúdenie predpokladov a zváženie vhodnosti typu štúdia)
 4. pomoc pri riešení adaptačných a vzťahových problémov v triednych kolektívoch (mapovanie vzťahov, podpora pozitívnej sociálnej klímy a prevencia šikanovania)
 5. starostlivosť o nadané deti (identifikácia nadania, poradenstvo, konzultácie individuálnych vzdelávacích plánov)