Pre rodičov


Práca psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pedagógov

Psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálni pedagógovia nášho zariadenia Vám môžu pomôcť a sprevádzať Vás pri riešení rôznych situácii spojených so vzdelávaním a výchovou detí a dospievajúcich.
Psychológovia a špeciálni pedagógovia Vám pomôžu rozpoznať zdroje ťažkostí Vášho dieťaťa, podporia Vás v hľadaní  a uskutočnení ďalších riešení situácie.
Sociálni pedagógovia sa venujú deťom v prostredí školy a to vo forme práce s triednym kolektívom (skupinové aktivity, besedy a podobne).

Psychológovia, špeciálni pedagógovia ani sociálni pedagógovia  nemajú za úlohu súdiť Vaše rodičovské postoje a rozhodnutia.
Odporúčania, ktoré od psychológa alebo špeciálneho pedagóga dostávate, majú vždy formu ponuky pomoci. Rozhodnutie, či ju prijmete, je len na Vás.
Nevyhnutným predpokladom našej spolupráce s Vami a s Vašimi deťmi je zachovanie dôvernosti informácií, to znamená, že informácie, ktoré nám poviete, a ktoré zistíme prostredníctvom diagnostiky, poskytujeme tretej strane ( napr. škole, odbornému lekárovi a pod.) len s Vašim súhlasom (ak zákon ustanovuje inak, informujeme Vás).

Kontaktujte nás – Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)


Osobne v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8:00 do 15:30
v stredu od 8:00 do 17:00
v piatok od 8:00 do 14:00
Telefonicky na číslach +421 43 558 10 66
+421 911 127 111
Emailom na adrese ktoréhokoľvek odborného zamestnanca CPPPaP Námestovo
Písomne na poštovej adrese Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Námestie A. Bernoláka 378/7
029 01 Námestovo
Na Facebooku https://www.facebook.com/cpppapno.sk
IČO: 37976699
IBAN: SK798180 0000 0070 0027 3346