Pre rodičov


Naše zariadenie disponuje  rôznymi typmi pomôcok a metodík, ktoré Vám môžu pomôcť pri náprave diagnostikovaných ťažkostí. Uvádzame aspoň niektoré z nich:

KUPOZ
Špeciálnopedagogické reedukačné cvičenie pre deti s diagnózou ADHD a ADD, teda pre deti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti. Celá terapia je intenzívnou trojmesačnou aktivitou, ktorú vykonáva rodič spoločne s dieťaťom každý deň 20 minút. Pri terapii sa využíva špeciálny zošit, ktorého objednanie a zaučenie k používaniu Vám dokážeme sprostredkovať.


ŠKOLA POZORNOSTI
Táto metodika v podobe pracovných listov je určená pre deti, ktoré majú ťažkosť udržať pozornosť dlhší čas. Môžu byť príliš aktívne, neposedné, konajú impulzívne alebo naopak, sú pomalé, málo aktívne a rozptýlené. Dá sa využiť už u detí v predškolskom veku a samozrejme i po nástupe do školy.


TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA
Tento rozvíjajúci program je určený pre deti v predškolskom veku a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, v rámci ktorého sa naučia pracovať so slovami, odlišovať hlásky, slabiky, mäkké a tvrdé spoluhlásky, dĺžky hlások. Tieto zručnosti sú dôležitým predpokladom pre rozvoj čitateľských a pisateľských zručností.


HRV BIOFEEDBACK
Táto počítačová metóda je vhodné pre deti i dospelých, ktorí sa chcú naučiť navodiť si relaxovaný stav na základe vnímania svojho dýchania. Správne dýchanie následne ovplyvňuje činnosť srdca i svalové napätie, čo navodzuje tento relaxovaný stav. Dá sa využiť u hyperaktívnych detí, u ľudí pociťujúcich úzkosť, prežívajúcich nadmerný stres.


COGNI PLUS
Počítačový program plný rôznych cvičení na trénovanie pozornosti, pamäte, priestorovej orientácie.


STIMULAČNÝ PROGRAM B. SINDELAROVEJ
Tento program je vhodný najmä pre deti s poruchami učenia a čiastkovými oslabeniami, prostredníctvom ktorého je možné trénovať oslabené špecifické funkcie a to za pomoci rôznych podnetných materiálov.


DYS PRO
Počítačový program, pomocou ktorého si dieťa s ťažkosťami v učení hravou formou precvičuje sluchovú analýzu a syntézu, dopĺňanie diakritických znamienok, čítanie slov a pod.

Rodičia, využite možnosť si stiahnuť a preštudovať informatívne materiály rôzneho zamerania:
Informačné materiály