Pre rodičov


Vy, ako rodičia, sa môžete obrátiť na naše zariadenie v prípade, keď sa potrebujete poradiť ohľadom vzdelávania a výchovy Vašich detí vo veku od troch rokov do ukončenia prípravy na ich budúce povolanie. Ochotne Vám bezplatne poskytneme nasledovné služby:

Pre deti v predškolskom veku:
 1. Posúdenie školskej spôsobilosti formou diagnostiky dieťaťa, následne poskytnutia poradenstva ohľadom rozvoja oslabených oblastí, možnosť reedukácií zistených oslabení v našich priestoroch, vypracovanie podkladov k odkladu povinnej školskej dochádzky.
 2. Poradenstvo v prípade emocionálnych a výchovných ťažkostí Vašich detí.
 3. Poradenstvo pri adaptačných ťažkostiach súvisiacich s nástupom dieťaťa do materskej školy.

Pre žiakov v období plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole:
 1. Diagnostika a poradenstvo pri ťažkostiach v učení, následne možná reedukácia zistených oslabení v našom zariadení v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou.
 2. Diagnostika porúch učenia, následné poradenstvo pre rodičov i žiakov, reedukácia porúch učenia, vypracovanie podkladov pre integráciu žiakov, odporúčania pre pedagógov, spolupráca so školou v záujme Vás a Vášho dieťaťa.
 3. Diagnostika porúch aktivity a pozornosti a porúch správania u detí, následné poradenstvo pre Vás, Vaše dieťa i pedagógov, vypracovanie podkladov k integrácii, odporúčania v rámci výchovy a vzdelávania pre pedagógov.
 4. Diagnostika všeobecného nadania Vášho dieťaťa, vypracovanie podkladov pre integráciu dieťaťa na základe nadania, respektíve jeho zaradenia do triedy pre žiakov so špecifickým nadaním.
 5. Diagnostika čitateľských zručnosti, matematických schopností, intelektu, pamäte, pozornosti a iných funkcií.
 6. Kariérové poradenstvo pri výbere strednej a vysokej školy, príprava na psychologické testovanie pri záujme o výberovú školu.
 7. Poradenstvo pri výchovných, osobnostných, emocionálnych ťažkostiach Vašich detí, respektíve pri zložitých životných situáciách.
 8. Riešenie ťažkostí v triednych kolektívoch so súhlasom riaditeľa školy.

Pre mládež po nástupe na strednú a vysokú školu:
 1. Poradenstvo v oblasti ďalšieho profesijného a študijného smerovania.
 2. Podklady pre integráciu žiakov na strednej škole.
 3. Poradenstvo pri osobnostných a emocionálnych ťažkostiach, pri rôznych náročných životných udalostiach.