Pre rodičov


Ako prebieha návšteva nášho zariadenia
 1. Prijímacia miestnosť – pri príchode sa rodičov a detí ujme niektorý z našich zamestnancov v prijímacej miestnosti a oboznámi príslušného psychológa či špeciálneho pedagóga, ktorý ich pozval, o ich príchode.
 2. Čakáreň/herňa - z prijímacej miestnosti odchádzajú rodičia s deťmi do čakárne, kde sa deti môžu do príchodu príslušného odborného zamestnanca zahrať, prečítať si knihy, niečo si nakresliť. Psychológ alebo špeciálny pedagóg si príde rodičov a deti vyzdvihnúť, preto sa nemusia obávať, že nenájdu príslušnú pracovňu.
 3. Pracovňa psychológa/špeciálneho pedagóga – samotný priebeh návštevy sa líši podľa toho, či sa rodičia stretnú so psychológom alebo špeciálnym pedagógom. Návštevu obvykle plánuje psychológ podľa dôvodu vyšetrenia – zváži či je potrebné stretnutie aj so špeciálnym pedagógom.

Plán stretnutí

Návštevy nášho zariadenia majú spravidla podobu 3 až 4 stretnutí, pričom:
 1. prvá návšteva má charakter rozhovoru s rodičom príp. zákonným zástupcom – obsahom je vyplnenie anamnestického dotazníka, popísanie ťažkostí dieťaťa a očakávaní rodičov. Prítomnosť dieťaťa na tomto stretnutí nie je potrebná.
 2. samotné vyšetrenie – pokiaľ je potrebné stretnutie so psychológom a aj so špeciálnym pedagógom, stretnutie trvá spravidla 3 hodiny v doobedňajších hodinách – pričom polovicu času strávi dieťa u jedného odborného zamestnanca, druhú polovicu u druhého. V prípade potreby si odborný zamestnanec naplánuje ďalší termín s rodičom na dokončenie vyšetrenia.
 3. interpretácia výsledkov – po ukončení vyšetrenia si odborní zamestnanci dohodnú termín s rodičom, kde mu budú interpretované zistenia, závery a odporúčania. Na tomto stretnutí nie je opäť účasť dieťaťa potrebná. Čas stretnutia sa prispôsobuje možnostiam zákonného zástupcu.
 4. reedukácie – v prípade zistenia niektorej zo špecifických porúch učenia prípadne čiastkových oslabení výkonu, môže rodičom navrhnúť špeciálny pedagóg stretnutia za účelom nápravy týchto ťažkostí. Počet a náplň takýchto stretnutí sa riadi individuálnymi potrebami dieťaťa. Špeciálny pedagóg v našom zariadení sa v rámci reedukácii primárne venuje žiakom, ktorí na škole nemajú školského špeciálneho pedagóga.

Tri kroky na ceste k riešeniu problému
 1. krok – objasnenie príčiny a povahy problému
  1. pomocou psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky
  2. dôležitú úlohu tu zohrávajú rodičia i učitelia so svojimi skúsenosťami a postrehmi, ktoré predstavujú hodnotný diagnostický zdroj informácií
 2. krok – ponuka riešenia problému podľa povahy a príčiny
  1. poradenstvo – pre individuálnych klientov i celé rodiny
  2. krátkodobá intervencia – v škole alebo v rodine
  3. reedukačná starostlivosť – zmiernenie prejavov špecifických porúch učenia, osvojenie efektívneho štýlu učenia
  4. odporúčanie (v prípade potreby) do starostlivosti ďalšieho odborníka (neurológ, klinický psychológ, psychiater a pod.)
 3. krok – vypracovanie odborných podkladov pre vzdelávacie opatrenia
  1. odborná správa pre rodičov a školu
  2. odporučenie k odkladu školskej dochádzky
  3. odporúčanie k integrácií žiaka so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami
  4. odporúčanie k zvýšenému individuálnemu prístupu
  5. sprievodná správa k odbornému lekárskemu vyšetreniu na základe záverov diagnostiky
  6. v prípade potreby odporúčanie k preradeniu žiaka do iného zariadenia.